จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาล

ปีงบประมาณ ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์
บาดเจ็บ ตาย บาดเจ็บ ตาย บาดเจ็บ ตาย
2544 672 17 313 10 726 21
2545 1,040 11 446 7 1,063 8
2546 721 15 329 4 748 8
2547 756 17 - - 314 9

 

อัตราผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

ปีงบประมาณ บาดเจ็บ เสียชีวิต
จำนวน (ราย) อัตรา / แสน ปชก. จำนวน (ราย) อัตรา / แสน ปชก.
2540 31,226 2,296.97 369 27.14
2541 29,413 2,150.56 211 15.42
2542 23,329 1,687.72 161 11.65
2543 28,295 2,048.58 343 24.83
2544 27,083 1,958.05 200 14.46
2545 16,971 1,218.98 213 15.30
2546 18,544 1,325.16 193 13.77
2547 10,533 749.27 284 20.20

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

| บุคลากร | จำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน | สถิติผู้ป่วยรายอำเภอ | สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส | สถานการโรคไข้เลือดออก | จำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อที่สำคัญ | จำนวนผู้ป่วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน | สถานการโรคเอดส์ | สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก | จำนวนสถานีอนามัยจังหวัดสุรินทร์ | จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร | จำนวนสถานประกอบการร้านยา | ข้อมูลสถานะสุขภาพ | กลุ่มเรื่อง โครงสร้างข้อมูล (ข้อที่ 11 สวัสดิการสังคม) | จำนวนสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE |