1.   การบริหารราชการ

                        จังหวัดสุรินทร์  เป็นราชการส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.. 2534  มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจำนวน  320  หน่วยงาน แยกเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง  จำนวน 87 หน่วยงาน  ราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด จำนวน  27  หน่วยงาน     ราชการส่วนท้องถิ่น  จำนวน  173  หน่วยงาน    และหน่วยงานพิเศษ  จำนวน 16 หน่วยงาน  รัฐวิสาหกิจ จำนวน 15 หน่วยงาน  และองค์การมหาชน 2 หน่วยงาน

ผังแสดงโครงสร้างส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ที่มา  :  สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

| การบริหาราชการ | การเมือง การปกครอง |