New Page 2
จังหวัดสุรินทร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ปี๒๕๕๘-๒๕๖๑
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ปี๒๕๕๗-๒๕๖๐
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดสุรินทร์
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์
แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ปราสาทเมืองที
ปราสาทยายเหงา
ปราสาทภูมิโปน
ปราสาทหินบ้านพลวง
ปราสาทศีขรภูมิ
กลุ่มปราสาทตาเมือน
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
หมู่บ้านทอผ้าไหม
หมู่บ้านช้างตากลาง
วนอุทยานพนมสวาย
เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร/AGRO-TOURISM
ข้อมูลโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
ภาพข้าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปตรวจดูสภาพของปราสาทหินตาเมือนธม เมื่อปี พ.ศ. 2508

หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

Menu MOI

หน่วยงานสังกัดสำนักงานจังหวัดสุรินทร์

Menu MOI

Free Web Counter

สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:

เกี่ยวกับลุ้นโชค

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจสลากออมสิน

เกี่ยวกับโทรศัพท์

ค้นรหัสไปรษณีย์
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหมายเลขโทรศัพท์ 
ในต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
สมุดหน้าเหลือง
ถามยอดค้าง AIS (900,GSM)
ถามยอดค้าง DTAC

เกี่ยวกับเดินทาง

เช็คเที่ยวบิน
ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเมล์
ตารางเดินรถ บขส.
แผนที่กรุงเทพ
รายงานสภาพจราจร กทม.
ข่าวจราจร สวพ.91
พยากรณ์อากาศ

เกี่ยวกับข้อมูล - ความรู้

ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
บริการทะเบียนราษฎร์
สนง.ตํารวจแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
สำนักงานประกันสังคม
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
ค่าเงินบาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

TELEVISION

TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGN

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ| ข่าวสด | คมชัดลึก | เครือมติชน | ฐานเศรษฐกิจ |เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | ไทยโพสต์ | แนวหน้า | ประชาชาติธุรกิจ |
ผู้จัดการ | สำนักข่าวไทย | สยามรัฐ | BangkokPost | CNN | INN |The Nation

จัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างTOR
จัดทำประกาศร่างTOR
มหัศจรรย์งานช้าง57
รายการผู้ว่าพบพี่น้องชาวสุรินทร์
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
จังหวัดสุรินทร์จัดการอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
วันที่ 23 ธ.ค.56 ที่ห้องประชุมรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานจัดอบรม
กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวคิด แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกลุ่มองค์กรที่ร่วมปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์การทำงานบนพื้นฐานความรู้ การตัดสินใจกระทำการเพื่อเลือกอนาคตของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกำหนดดำเนินงานในเรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอย่างต่อเนื่อง ขยายแนวคิดสู่หมู่บ้านอื่นๆ ในลักษณะบ้านพี่บ้านน้อง หมู่บ้านต้นแบบสอนหมู่บ้านข้างเคียง เพื่อให้เกิดการเลียนแบบ เทียบเคียงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย เน้นความยั่งยืนโดยการเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้นำให้เป็นผู้นำการพัฒนาที่แท้จริง เพื่อให้เป็นวิถีในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกอำเภอแล้ว รวม 87 หมู่บ้าน
ซึ่งในปี 2557 กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (บ้านน้อง) จำนวน 17 หมู่บ้าน และสนับสนุนงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (บ้านพี่) โดยดำเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2554 - 2556 จำนวน 68 หมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์จะมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รวมทั้งสิ้น 104 หมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ต้องมีการบูรณาการการดำเนินงานทุกภาคส่วน และอาศัยผู้นำในหมู่บ้านเป็นแกนนำในการพัฒนา
ดังนั้น เพื่อให้แกนนำ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มีทักษะและสมรรถนะ สามารถดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จึงจัดให้มีการฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบขึ้น โดยนำแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมายเข้าอบรม โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2556 รวม 3 วัน

กำชัย วันสุข ส.ปชส.สุรินทร์ ข่าว/ไวยวิทย์ สุขเก่า ภาพวันที่ลงประกาศ : 24-Dec-2013

Google
Search www Search www.surin.go.th
สโมสรสุรินทร์ซิตี้
สมุดโทรศัพท์จังหวัด
วารส่รจังหวัดสุรินทร์
เสน่ห์สุรินทร์
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ท่านต้องการรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทใดมากที่สุด
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณของจังหวัด
เอกสารกฏหมาย/ระเบียบ/มติ ครม.
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป/ท่องเที่ยว
ขอสำเนา/คัดลอกเอกสาร
ถวายพระพรออนไลน์ฯ
มหาดไทยแชลแนล
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รูปแบนเนอร์ธนบัตร
ผลงานรัฐบาล
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


moi EIS/GIS
elephant show54
การตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด
โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสุรินทร์
คู่มือการใช้โปรแกรมline
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดสุรินทร์
ระบบข้อมูลกลาง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดสุรินทร์
ระบบเตือนภัย จังหวัดสุรินทร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ติดตามภัยแล้ง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วม
ระบบ KM
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สุรินทร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
เทศบาลตำบลจอมพระ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์