ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการจังหวัดสุรินทร์

| Home | เกี่ยวกับ สขร. | คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯจังหวัดสุรินทร์ | ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร | Webboard | สำหรับ:Admin |


ท่านมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มีความเห็น/ไม่ทราบ
ท่านต้องการรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทใดมากที่สุด
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณของจังหวัด
เอกสารกฏหมาย/ระเบียบ/มติ ครม.
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป/ท่องเที่ยว
ขอสำเนา/คัดลอก เอกสาร
การติดตามผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
-สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด ขอให้รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ และรายงานการจัดส่งเอกสารข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด รวมถึงส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท (ประกวดราคา สอบราคา ตกลงราคา และอื่นๆ ) โดยรายงานแยกหน้าละประเภท ตามแบบ สขร.
-สำหรับส่วนราชการอื่นๆ ขอให้ส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะกรณีประกวดราคา และสอบราคา โดยรายงานแยกหน้าละประเภท ตามแบบ สขร.1
<< ดาวน์โหลด แบบ สขร.1
<< ดาวน์โหลด แบบรายงานผลฯ (เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาค)
<< ดาวน์โหลด แบบรายงานการส่ง ม.9ฯ (เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาค)

วันที่ลงประกาศ : 28-Sep-2012

Google
Search www Search www.surin.go.th
ทดสอบการสร้างปฏิทินด้วย PHP
< กันยายน  2557 >
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
วันที่ปัจจุบัน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ไทยฟาร์มโซน