มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด
ประกาศใช้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

ลำดับ
รายการ
แบบที่
ประเภท
ราคา MICT ๕๕
ราคา MICT ๕๔
หมายเหตุ ราคา Spec
1
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 1
ข้อ 1
120,000
120,000
     
2
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 2
ข้อ 2
320,000
320,000
     
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ตัดรายการนี้ออก ในปี 2555)
แบบที่ 3
ข้อ 3
-
620,000
     
3
ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ชนิด Blade
แบบที่ 1
ข้อ 3
370,000
380,000
  ลดลง  
4
ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ชนิด Blade
แบบที่ 2
ข้อ 4
620,000
700,000
  ลดลง  
5
แผงวงจรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade
แบบที่ 1
ข้อ 5
150,000
170,000
  ลดลง  
6
แผงวงจรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade
แบบที่ 2
ข้อ 6
410,000
330,000
  เพิ่มขึ้น เพิ่ม
7
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
ข้อ 7
15,000
17,000
  ลดลง เพิ่ม
8
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
แบบที่ 1
ข้อ 8
26,000
28,000
  ลดลง เพิ่ม
9
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
แบบที่ 2
ข้อ 9
31,000
31,000
    เพิ่ม
10
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำนักงาน
แบบที่ 1
ข้อ 10
8,500
9,500
  ลดลง  
11
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำนักงาน
แบบที่ 2
ข้อ 11
19,000
21,500
  ลดลง เพิ่ม
12
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับประมวลผล
ข้อ 12
27,000
31,000
  ลดลง เพิ่ม
13
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)
ข้อ 13
510,000
510,000
     
14
ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ 1
ข้อ 14
10,000
10,000
ต่อเดือน    
15
ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ 2
ข้อ 15
20,000
20,000
ต่อเดือน    
16
ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ 3
ข้อ 16
30,000
30,000
ต่อเดือน    
17
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ 1
ข้อ 17
50,000
50,000
     
18
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ 2
ข้อ 18
300,000
300,000
     
19
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ 3
ข้อ 19
600,000
600,000
     
20
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ 4
ข้อ 20
900,000
900,000
     
21
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire wall)
แบบที่ 1
ข้อ 21
300,000
320,000
  ลดลง เพิ่ม
22
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire wall)
แบบที่ 2
ข้อ 22
720,000
850,000
  ลดลง เพิ่ม
23
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
แบบที่ 1
ข้อ 23
440,000
450,000
  ลดลง เพิ่ม
24
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
แบบที่ 2
ข้อ 24
1,400,000
850,000
  เพิ่ม เพิ่ม
25
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)
ข้อ 25
640,000
650,000
  ลดลง เพิ่ม
26
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security)
ข้อ 26
300,000
300,000
     
27
ตู้สำหรับการจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 36U
แบบที่ 1
ข้อ 27
20,000
18,000
  เพิ่ม เพิ่ม
28
ตู้สำหรับการจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 42U
แบบที่ 2
ข้อ 28
23,000
21,000
  เพิ่ม  
29
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 16 ช่อง
ข้อ 29
2,400
2,200
  เพิ่ม  
30
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 24 ช่อง
แบบที่ 1
ข้อ 30
  1. 7,500
7,800
  ลดลง  
31
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 24 ช่อง
แบบที่ 2
ข้อ 31
23,000
22,000
  เพิ่ม  
32
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L3 Switch 24 ช่อง
ข้อ 32
160,000
168,000
  ลดลง เพิ่ม
33
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่สั้น
ข้อ 33
22,000
20,000
  เพิ่ม  
34
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่ยาว
ข้อ 34
23,000
25,000
  ลดลง  
35
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer
ข้อ 35
4,300
3,900
  เพิ่ม  
36
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ (20หน้า/นาที)
ข้อ 36
3,600
5,200
  ลดลง  
37
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ (28หน้า/นาที)
ข้อ 37
8,400
9,000
  ลดลง เพิม/ลด
38
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ)
ข้อ 38
13,000
12,000
  เพิ่ม  
39
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ Network (33 หน้า/นาที)
แบบที่ 1
ข้อ 39
21,000
22,000
  ลดลง เพิ่ม
40
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ Network (40 หน้า/นาที)
แบบที่ 2
ข้อ 40
41,000
42,000
  ลดลง เพิ่ม
41
เครื่องพิมพ์ Laser LED สี Network
ข้อ 41
19,000
22,000
  ลดลง เิพิ่ม/ลด
42
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet
ข้อ 42
5,400
6,500
  ลดลง เพิ่ม/ลด
43
เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser LED สี
ข้อ 43
24,000
28,000
  ลดลง เพิ่ม
44
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ขนาด A4
แบบที่ 1
ข้อ 44
3,000
2,600
  เพิ่ม  
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ขนาด A4 (รายการนี้ตัดออก)
แบบที่ 2
ข้อ 45
4,300
     
45
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ขนาด A4
ข้อ 45
20,000
19,900
  เพิ่ม  
46
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ขนาด A4 (กลับหน้าอัตโนมัติ)
ข้อ 46
31,000
35,000
  ลดลง ลด
47
จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (1,366x768พิกเซล)
ข้อ 47
3,100
4,300
  ลดลง  
48
จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว (1,600x900พิกเซล)
ข้อ 48
3,700
4,600
  ลดลง  
49
จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว (1,920x1,080พิกเซล)
ข้อ 49
5,500
6,000
  ลดลง เพิ่ม
50
เครื่องสำรองไฟฟ้า 750VA
ข้อ 50
1,800
3,300
  ลดลง  
51
เครื่องสำรองไฟฟ้า 1KVA
ข้อ 51
5,500
5,800
  ลดลง  
52
เครื่องสำรองไฟฟ้า 2KVA
ข้อ 52
21,000
21,100
  ลดลง ลด
53
เครื่องสำรองไฟฟ้า 3KVA
ข้อ 53
36,500
45,000
  ลดลง  
54
เครื่องสำรองไฟฟ้า 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) (รายการเพิ่มใหม่)  
ข้อ 54
245,000        
55
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น ซีดีรอม ชุดติดตั้ง
ข้อ 55
3,800
3,800
     
56
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมแผ่น ซีดีรอม ชุดติดตั้ง
ข้อ 56
20,000
20,000
     
57
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน พร้อมแผ่น ซีดีรอม ชุดติดตั้ง
ข้อ 57
10,000
10,000
     
58
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข้อ 58
/
/
     
59
ให้พิจารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ประเภทซอฟต์แว์สำเร็จรูป
ข้อ 59
/
/
     

คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Web กระทรวง ICT)
คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(pdf File) ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
(กระทรวง ICT ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

 

คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (pdf File) ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
(กระทรวง ICT ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มีนาคม 2554)

กลับหน้าแรก